Usein johdetaan numeroita ja numeroilla, ei ihmisiä? Johdon, esimiesten ja muiden tukiorganisaatioiden pitää mahdollistaa ja näyttää suuntaa, joka tukee täysin tekemistä. Johdon tehtävä on jatkuvasti jalkauttaa yrityksen visiota, missiota ja tavoitteita jokapäiväiseen tekemiseen. Ja näistä ennen kaikkea yrityksen tavoitteita, jotta ne näkyvät jokaisen ihmisen päivittäisessä tekemisessä. Tällöin ihmiselle tulee tunne, että työllä on tarkoitus, tekemiseni on tärkeää ja miksi tätä työtä tehdään. Tunteesta ja oikeantyyppisestä tekemisestä syntyy aina hyvää motivaatiota. Monesti tuntuu siltä, että unohdetaan tulevaisuus ja keskitytään lähihetken euroihin, eikä varmisteta tulevaisuuden euroja. Ja en tietenkään vähättele euroja, mutta niitä tulee enemmän, kun ihmiset ovat motivoituneita tekemiseen.

Lupauksien ja lunastuksien välissä liikaa ilmaa? Kaiken tekemisen keskiössä on aina yrityksen ihmiset, tuotteet&palvelut, asiakas ja asiakkaan palveleminen. Asiakas ostaa tuotteita ja palveluja yritykseltä, jotta liiketoiminta tehostuu ja parantuu, kilpailukyky parantuu ja muutenkin yritys kehittyy. Asiakaslupaukset pitää pystyä lunastamaan ja asiakkaan pitää saada se, mitä on tilannut. Loppujen lopuksi todella yksinkertaista, mutta liian usein juuri tässä kohtaa on haasteita. Koko ketju myynnistä jatkuvaan palveluun pitää olla selkeä. Asiakkaan ensimmäisestä kohtaamisesta eteenpäin homman pitää olla päivänselvää ja viestikapulan vaihdolle eri osastojen välillä pitää yhdessä sovittu ja harjoiteltu malli, eli prosessi. Organisaatioiden sisäinen toiminta läpinäkyväksi ja yhteiset toimintamallit selkeiksi. Asioiden epäselkeys aiheuttaa turhaa harmitusta, jatkuvaa reagointia asioihin jolloin ihmiset käyttävät energiaa vääriin asioihin.

Ei tunnisteta faktoja? Yrityksien johdon pitää ryhtyä aistimaan tarkemmin, mikä organisaation tila on ja minkälaista sanomaa organisaatio viestii. Organisaatiota aistimalla selviää myös helposti, mitkä asiat ovat hyvin ja mitkä asiat vaativat kehittämistä. Jalkautuminen päivittäiseen tekemiseen antaa tähän oivan mahdollisuuden. Mennään sinne missä tapahtuu, kuunnellaan enemmän kun itse puhutaan. Ja ennen kaikkea tehdään oikean tyyppisiä päätöksiä, jotka pohjautuvat faktoihin ja siihen, mitä tietoa ympäristöstä kaikuu.

Päätöksien tekemisen hitaus? Puretaan pois liian pitkät komentoketjut päätettävien asioiden ja päätöksien välistä. Komentoketjujen purkamisen kautta saadaan nopeampia päätöksiä ja tieto liikkuu ilman sensuuria päätöksentekoa kohden. Annetaan lisäksi enemmän vastuuta, valtaa ja vapautta työntekijöille.

Liian vähän ihmisten osaamisen kehittämistä? Yrityksen isoin kilpailukyky on kyvykkäät ihmiset ja kuinka varmistetaan ihmisten jatkuva kehittyminen työssä. Suurin osa oppimisesta tulee työssä tekemisen kautta, mutta oikean tyyppisen kouluttamisen mahdollistaminen ja ihmisten kannustaminen uuden oppimiseen on myös todella tärkeää. Yrityksellä pitää selkeä koulutussuunnitelma, joka kokonaisvaltaisesti tukee yrityksen tavoitteita ja asiakkaille tuotettavien palveluiden / tuotteiden osaamisen kehittymistä. Suunnittelussa pitää myös huomioida, kuinka osaamista kehitetään eri osastoissa, jotta asiakkaita voidaan palvella hyvin koko palveluketjun läpi.

Yrityksen mittarit säädetty ohjaamaan toimintaa väärään suuntaan? Tavoitteista johdetut mittarit ovat tietenkin tärkeitä, mutta niiden pitäisi olla kaikilla samansuuntaiset. Samansuuntaisilla mittareilla yrityksen voimavarat ohjataan samaan suuntaan ja kaikki tekevät asoita yhteisien etujen mukaisesti. Mittareiden pitää olla selkeitä, helposti arvioitavia ja ymmärrettäviä.

Ideoiden läpivienti, uusien palveluiden ja tuotteiden kehittäminen ei onnistu? Lisätään yrityksissä sisäistä StartUp toimintaa. Luodaan toimintamalleja, joilla helpotetaan näiden startupien syntymistä ja eteenpäin menemistä. Tiedän, että monilla henkilöillä on kiinnostusta jossakin kohtaa urallaan tämän tyyppiseen toimintaan. Tämän tyyppisessä toiminnassa on iso mahdollisuus kaikille osapuolille ja hyvästä ideasta voi syntyä hyvää liiketoimintaa, kun se suunnitellaan ja toteutetaan hyvin ja ollaan kärsivällisiä.

Miten töissä jaksetaan? Hyvä fyysinen kunto tuo hyvää henkistä voimaa. Tämän päälle terveelliset elämäntavat, kuten reipas liikunta ja hyvä ravinto antavat lisää jaksamista. Kannustakaa ihmisiä liikkumaan ja muutenkin huolehtimaan hyvästä tasopainoisesta elämässä. Hyvä tasapaino työn, vapaa-ajan ja levon välillä vie eteenpäin. Kaikkea emme tässä arjessa ehdi tekemään, joten jotakin asioita pitää karsia pois ja joihinkin asioihin sitten pitää käyttää olemassa oleva aika. Suosittelen jokaiselle meille myös omia, auki kirjoitettuja realistisia tavoitteita. Asiat alkavat etenemään, kehittymään ja tavoitteet on mahdollista saavuttaa, kun vaan asioihin ja tekemiseen käytetään aikaa. Loppujen lopuksi jokaisella yksilöllä on vastuu omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Itse aistin vahvasti maailmaa ja toimintaympäristöäni. Keskustelen ja vaihdan ajatuksia muiden kanssa. Parannan asioita palanen kerrallaan ja olen kärsivällinen. Nämä ovat sanoja, mutta oikeanlainen päivittäinen tekeminen vie sanat teoiksi.

Haastan itseni ja muut mukaan muutokseen. Yhdessä voimme muuttaa suuntaa tekemällä asioita jatkossa paremmin ja tätä kautta Suomesta edelläkävijän ja suunnannäyttäjän maailmalle. Jokainen teko jo nyt vaikuttaa siihen, kuinka yrityskulttuuri kehittyy, yritykset ovat kilpailukykyisempiä ja asiat alkavat menemään oikeaan suuntaan.

Tämä on mahdollista. Ja jos tuntuu mahdottomalta, niin mahdottoman tekeminen mahdolliseksi vaatii vain enemmän aikaa ja hyvää yhteistyötä muiden kanssa.

Jos aihe kiinnostaa, ota yhteyttä. Tarjoan kahvit ja lisäksi hyvää sparrausseuraa.

Share